De website wordt helaas niet ondersteund door de betreffende browser. We raden je aan om de website in een ander browser te bekijken.

Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht
Filter zoekresultaten
Alles
Pagina
Project
Nieuws bericht
Blog bericht
Quality in Motion link naar website

Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom en fungerende wet- en regelgeving

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons, Mitsubishi Elevator Europe, of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend mag door de gebruiker alleen gebruikt worden voor eigen doeleinden en niet aan derden worden verstrekt. De gebruiker is het, conform fungerende wet- en regelgeving, niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Externe informatie(bronnen) en gelinkte websites

Externe informatie(bronnen) waarnaar op onze website wordt verwezen, zijn en worden door ons niet onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Mitsubishi Elevator Europe aanvaard hierop geen aansprakelijkheid of verplichting. Hierbij behouden wij ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Bij Mitsubishi Elevator Europe doen wij ons uiterste best correcte en recente informatie op onze website te tonen, echter kunnen wij geen garantie geven dat de getoonde informatie volledig of juist is. Verder kunnen wij, ondanks constante inspanningen aan onze zijde, niet garanderen dat deze website altijd beschikbaar is. Ons treft dan ook geen enkele  ansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website of getoonde informatie die onjuist is.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.