M-Use®: van bezit naar gebruik

M-Use® en Design For Success

Om de paradox rondom initiële aanschaf tegenover langetermijnkwaliteit te doorbreken, zien we in steeds meer sectoren de verschuiving van bezit naar gebruik. Dit houdt in dat de leverancier de eigenaar blijft van de producten en de afnemer de producten ‘gebruikt’. Hierbij is sprake van een dienstverlening die geleverd wordt, waarbij de risico’s van het ‘hoe’ bij de leverancier liggen.

Door hierbij wederzijds te sturen op resultaat, wordt de leverancier geprikkeld kwaliteit te leveren. In plaats van een verdienmodel gericht op design-for-failure, gaat het hier om design-for-succes. Dit zorgt ervoor dat de beste kwaliteit verkregen kan worden, bewerkstelligt een langere levensduur van het product en draagt hiermee bij aan echte duurzaamheid. Mitsubishi Elevator Europe biedt daarom M-Use® aan.

» Mitsubishi Liften t.o.v. de markt
» M-Use®: Verticale mobiliteit
» Verschil traditionele model en M-Use®
» Wat levert M-Use® op?
» Wat kan M-Use® voor u betekenen?
» Circulariteit implementeren

M-Use® brochure ontvangen?

Uitgebreide achtergrondinformatie en meer informatie over M-Use®

Mitsubishi liften ten opzichte van de markt

Inherent aan het huidige economische model en de (prijs)druk op kwaliteit in de bouwsector, is het voor Mitsubishi Elevator Europe de uitdaging om haar hoogwaardige kwaliteit te verzilveren. Kortom: hoe krijgt u in het klassieke inkoopmodel een aannemer in de ontwikkeling zo ver om meer te betalen voor kwaliteit. Zeker daar deze partij zelf onder prijsdruk staat en zodoende deze Total Cost of Ownership (TCO) niet actueel is. Dit ondanks het feit dat dit op de lange termijn veelal niet in het belang is voor de eigenaar en eindgebruiker.

Mitsubishi Elevator Europe heeft als visie om de beste kwaliteit te leveren voor de lange termijn waarbij de eindgebruiker volledig wordt ontzorgd. Mitsubishi liften gaan namelijk minimaal 25 jaar probleemloos mee.

“Constante topprestatie voor een duidelijk kostenplaatje zonder verrassingen„

M-Use®: Verticale mobiliteit

M-Use® is in lijn met de transitie van bezit naar gebruik. We stappen af van het verkopen van onze liften in combinatie met liftonderhoud en stappen over naar het leveren van de dienstverlening ‘verticale mobiliteit’.

Hierbij halen wij de piek van de investering aan de voorkant af en staat het leveren van een zo hoog mogelijke beschikbaarheid ten behoeve van verticale mobiliteit voor de eindgebruiker centraal.

Dit alles voor een vast bedrag per jaar, zonder verrassingen en met strak gedefinieerde kaders die volledig transparant en inzichtelijk zijn. En halen wij die beloftes van onze dienstverlening niet? Dan zijn wij u contractueel verplicht tot het betalen van boetes. Als klant betaalt u immers voor een oplossing en niet voor een probleem.

M-Use® in het nieuws:

 • Planbureau voor Leefomgeving: Van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik (Download, PDF, 3 MB mei  2017)
 • ING: Circulair Bouwen 2017 (Download, PDF, 7MB)
 • Empower financial decision makers for a circulair economy 2017 (Download, PDF, 71Kb)

Verschil traditionele markt en M-Use®

M-Use® is op verschillende punten anders dan het traditionele model wat nu in de markt wordt gebruikt. De grootste verschillen zitten hem in de aanschafprijs, eigenaarschap van de lift(en), jaarlijkse kosten en het gegarandeerde resultaat van de lift(en). M-Use® is door Mitsubishi Elevator Europe met zorg ontwikkeld om u als klant zoveel mogelijk te ontzorgen.

Wat levert M-Use® op?

Het realiseren van een circulaire economie is belangrijk voor de toekomst van ons allemaal, zowel als mens als ook de organisatie waarvoor u werkzaam bent. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn en moet de business case achter het model wel kloppen.

Kortom wat betekent M-Use® financieel gezien in vergelijking met het huidige model waarmee liften, onderhoud en renovaties worden ingekocht? Precies naar dit vraagstuk heeft KPMG Sustainability een onafhankelijk onderzoek gedaan middels de True Value methodiek. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek leest u hieronder.

Met M-Use® leveren wij een bijdrage aan de wereldwijde doelstellingen van de UN voor duurzame ontwikkeling.

Wat kan M-Use® voor u betekenen?

In de hele keten van liften, liftonderhoud en renovatie, zijn verschillende partijen met ieder hun eigen belangen te onderscheiden. Cruciaal in het doorbreken van de paradox rondom initiële aanschaf tegenover lange termijn kwaliteit is het denken in overkoepelende belangen. Hoe past M-Use® binnen zowel deze individuele als gemeenschappelijke belangen en helpt het daarmee waarde voor de hele keten te realiseren?

Ontwikkelaar

 • Lage initiële investering;
 • Verzekerde topkwaliteit en optimaal beliftingsplan;
 • Samenwerking op basis van partnerschap in plaats van platte toeleverancier;
 • Minimale impact van de kosten per m2;
 • Kostenzekerheid, zonder verrassingen;
 • Bijdrage aan circulaire economie en daarmee duurzame toekomst.

Eigenaar

 • Vaste jaarlijkse kosten zonder verrassingen;
 • Kostenverrekening op basis van prestaties en daadwerkelijk gebruik;
 • Gegarandeerde hoogwaardige dienstverlening en beschikbaarheid dragen bij aan tevreden huurders en eindgebruikers;
 • Tegen minimale impact van de servicekosten per m2 volledige afdekking risico;
 • Bijdrage aan circulaire economie en daarmee duurzame toekomst.

Eindgebruiker

 • Hoogwaardige dienstverlening en gegarandeerd gebruik;
 • Uitsluitend variabele kosten voor oneigenlijk gebruik en pay per use component;
 • Bij minder gebruik dan geprognotiseerd wordt geld teruggegeven;
 • Eerlijke spreiding van kosten over huidige en toekomstige gebruikers;
 • Significant minder storingen, wachttijden en opsluitingen.

M-Use® brochure ontvangen?

Uitgebreide achtergrondinformatie en meer informatie over M-Use®

Maak een afspraak

We kijken graag hoe we M-Use® in uw situatie in kunnen zetten.

Circulariteit implementeren

Naast de resultaat gerichte dienstverlening in combinatie met een slimme financieringsconstructie die hoogwaardige kwaliteit laagdrempeliger maakt, gaat M-Use® verder. Door de veranderde eigendomsstructuur en lange termijn betrokkenheid, zijn wij ook in staat de levensduur van de lift te verlengen én werken wij hard aan het recyclen en hergebruiken van verschillende componenten om zodoende circulariteit verder te implementeren. In samenwerking met diverse externe partners werken wij aan verschillende speerpunten om circulariteit verder vorm te geven binnen Mitsubishi Elevator Europe.

De rol van circulariteit binnen Mitsubishi Elevator Europe

Remote monitoring

Door het toepassen van sensoren en intelligente software op onze M-Use® liften, zijn wij in staat diverse componenten en gebruiksvariabelen te meten. Zodoende weten wij onder andere precies hoelang en hoeveel ritten onze liften maken en wat hierbij de belasting op de belangrijkste liftonderdelen is. Door deze gegevens live te monitoren en spiegelen met uitgebreide historische data van Mitsubishi componenten, zijn wij in staat ons onderhoudsprogramma precies af te stemmen op het daadwerkelijk gebruik van een betreffende liftinstallatie. Dit zorgt ervoor dat elke lift het juiste soort onderhoud op het juiste moment krijgt, hetgeen resulteert in een optimalisatie van de levensduur en efficiëntere inzet van middelen.

Design for disassembly

Onze eigen engineering- en R&D afdelingen in Veenendaal zijn samen met ons moederbedrijf (MELINA) uit Japan in diverse projectgroepen het design van de Mitsubishi liften aan het aanpassen zodat deze gemakkelijker uit gebouwen kunnen worden gedemonteerd. Dit is van essentieel belang om ons recyle en re-use programma realistisch te maken.

Recycling

Tezamen met een aantal vooraanstaande dienstverleners op het gebied van afvalinzameling en recycling, zijn wij onze logistieke processen dus-
danig aan het inrichten dat de liften na hun initiële technische levensduur op effectieve wijze gedemonteerd kunnen worden en waardevolle materialen worden gerecycled. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recyclen van chroom uit RVS. Uitgangspunt hierbij is al onze liften een exclusief Sustainability Ceritificate (ATZ & Remondis) te laten halen conform de DIN en ISO 14040 norm.

Re-use

Op dit moment voeren we een uitgebreide studie uit naar de mogelijkheden tot niet alleen recycling, maar zelfs volledig hergebruik van bepaalde  liftcomponenten. Tevens wordt er vanuit het Remote Monitoring project in samenwerking met strategische partners en bedrijven als IBM (GARS-project) gekeken, hoe op basis van technische levensduur bij verschillende type gebruik en gebruiksintensiteit, individuele liftcomponenten zo optimaal mogelijk gealloceerd kunnen worden in verschillende toepassingsgebieden.

Duurzame en zorgeloze dienstverlening!

Constante topprestatie voor een duidelijk kostenplaatje, zonder verrassingen. Dat is M-Use®.

M-Use® brochure ontvangen?

Uitgebreide achtergrondinformatie en meer informatie over M-Use®

Maak een afspraak

We kijken graag hoe we M-Use® in uw situatie in kunnen zetten.